Disclaimer

4.1.2. DISCLAIMER FOR GOLDBELL WEBSITE & ADVERTISEMENT, MARKETING AND SALES BROCHURES.

a. The information contained here is for general information purposes only and not to be relied or use without first clearing with and obtaining a written consent from us, Goldbell Equipment (Vietnam) co. Ltd (“GEVN”).While we endeavour to keep the information up to date and correct we make no representations or warranties of any kind, express and implied about the completeness accuracy reliability suitability or availability or the information products services or related graphics contained here for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

b. In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation indirect or consequential loss or damage or any loss or damage whatsoever and howsoever caused, arising from loss of data or profits arising out of or in connection with the use of any information contained here.

c. Except for testimonials, documentaries and reports, all dramatizations and the likeness to actual persons, either living or dead is strictly coincidental and unintentional.

For website use: [d. Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of GEVN. We have no control over the nature content and availability of those sites. The inclusion of any of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them. You are to verify and check any content or information on these links and websites at your end before you intend to rely or use them.]

For website use: [e. Whilst, every effort is made to keep the website up and running smoothly, GEVN takes no responsibility for, and will not be liable for the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.]

4.1.3. GENERAL DISCLAIMER

a. While best efforts have been used in preparing this website, Goldbell Equipment (Vietnam) co. Ltd (“GEVN”).makes no representations or warranties of any kind and assume no liabilities of any kind (express and implied) with respect to the accuracy, completeness, reliability, suitability or availability of the contents, products, services and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness of use for a particular purpose. GEVN shall not be held liable or responsible to any person or entity with respect to any loss or incidental or consequential damages caused or alleged to have been caused directly or indirectly by the information or programs contained herein. No warranty may be created or extended by sales representatives or written sales materials. Every company is different and the advice, opinion, information and strategies contained herein may not be suitable for your situation. You should contact us at:

Goldbell Equipment (Vietnam) co. Ltd at  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

to discuss your matter with us individually before making any decision to rely or use our information at your end.

b. The story and its characters and entities are fictional. Any likeness to actual persons or entities, either living or dead/wound up is strictly coincidental and unintentional.

 

4.1.2. KHUYẾN CÁO CHO GOLDBELL WEBSITE & QUẢNG CÁO, TIẾP THỊ VÀ KINH DOANH tài liệu quảng cáo.

a.Thông tin tại website này dành cho mục đích thông tin chung và không được sử dụng mà không có sự làm rõ hay bao gồm sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi, Công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam) ( "GEVN"). Trong khi chúng tôi đang cập nhật và điều chỉnh các thông tin, chúng tôi không đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ khía cạnh nào, bao gồm tính hoàn thiện, tính chính xác, độ tin cậy, phù hợp hoặc sẵn sàng của các thông tin về sản phẩm, dịch vụ hoặc biểu họa liên quan cho bất kì mục đích nào. Do đó, bất cứ sự phụ thuộc vào những thông tin này đều không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

b. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn những tổn thất và thiệt hại gián tiếp hoặc do hệ quả có thể xảy ra, phát sinh từ việc mất dữ liệu hay lợi nhuận từ hoặc liên quan đến việc sử dụng bất kỳ thông tin có ở đây.

c. Ngoại trừ những chứng nhận, tài liệu và báo cáo, tất cả bi kịch cho những đối tượng thực tế, cả sống hay chết đều hoàn toàn ngẫu nhiên và không chủ ý.

Để sử dụng trang web: [d. Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác mà không nằm dưới sự kiểm soát của GEVN. Chúng tôi đã không kiểm soát nội dung tự nhiên và sẵn có của các trang web đó. Việc bao gồm bất cứ liên kết nào không phải là sự đề nghị hoặc công nhận các quan điểm được thể hiện trong đó. Người đọc cần xác minh và kiểm tra bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trên các liên kết và trang web này trước khi có ý định phụ thuộc hoặc sử dụng chúng.]

Để sử dụng trang web: [e. Trong khi, mọi nỗ lực được thực hiện để trang web này cập nhật và chạy trơn tru, GEVN không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm cho việc trang web tạm thời có sự cố do các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.]

 

4.1.3. GENERAL DISCLAIMER

a. Trong khi những nỗ lực tốt nhất cho việc chuẩn bị cho trang web này, Công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam) ("GEVN") không đại diện hoặc bảo đảm nào và không chịu trách nhiệm về bất cứ khía cạnh nào (thể hiện và ngụ ý) đối với tính chính xác, đầy đủ, độ tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có của các nội dung, sản phẩm, dịch vụ có và đặc biệt là từ chối bất kỳ việc bảo đảm hoặc thương mại hoặc sử dụng cho một mục đích cụ thể. GEVN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các nhân hoặc tổ chức nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả hoặc bị cáo buộc đã gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các thông tin hoặc các chương trình trong tài liệu này. Việc không bảo đảm có thể được tạo ra hoặc kéo dài thêm bởi đại diện bán hàng hoặc các văn bản. Mỗi công ty đều khác nhau và những thông báo, ý kiến, thông tin và chiến lược tại đây có thể không phù hợp với trường hợp của bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

 

Công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam) qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để thảo luận riêng về vấn đề của bạn với chúng tôi trước khi đưa ra quyết định phụ thuộc hoặc sử dụng thông tin của chúng tôi.

b. Các câu chuyện và các nhân vật và các đối tượng là hư cấu. Bất kỳ sự trùng hợp với đối tượng thực tế, sống hay chết /bị tổn thương là ngẫu nhiên và không chủ ý.

Copyright © 2014 GOLDBELL EQUIPMENT (VIETNAM) CO., LTD
----------------------------------------