Types of Leases / CÁC HÌNH THỨC CHO THUÊ

Operating Lease / Cho thuê Vận hành

Operating lease allows clients to acquire equipment on a relatively short-term basis instead of a commitment for its useful life. There are various types of operating lease schemes that customers can subscribe to. 

Cho Thuê vận hành cho phép khách hàng sử dụng những phương tiện hay thiết bị trong một khoảng thời gian tương đối ngắn thay vì phải sử dụng đến hết tuổi thọ của chúng.Có rất nhiều loại hình cho thuê vận hành khác nhau mà khách hàng có thể tham gia.

LONG-TERM LEASE / Cho Thuê Dài Hạn

Clients can choose from lease periods of 3 to 5 years to cater to their operational requirements.  

Khách hàng có thể chọn cho mình thời hạn thuê từ 3 đến 5 năm tùy theo nhu cầu.

SHORT-TERM LEASE / Cho Thuê Ngắn Hạn

Clients can sample our service for lease period of less than 1 year before committing to longer lease period. 

Khách hàng có thể trải nghiệm thử dịch vụ của chúng tôi trong khoảng thời gian ngắn dưới 1 năm trước khi chọn thuê dài hạn

Copyright © 2014 GOLDBELL EQUIPMENT (VIETNAM) CO., LTD
----------------------------------------